Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Tilrettelegging Asperger syndrom

Hva er Asperger Syndrom?

Asperger Syndrom er en diagnose innenfor autismespekteret, og kjennetegnes først og fremst av vansker knyttet til sosialt samspill og kommunikasjon. Å tolke mimikk og annen non- verbal kommunikasjon kan være problematisk. Det er krevende for en person med Asperger syndrom å forestille seg andre sine tanker, følelser og hensikter. Redusert innlevelsesevne er med på å skape utfordringer i interaksjon med andre.

Utfordringer med sosialt samspill --> manglende evne til å utvikle vennskap og delta i aktiviteter sammen med andre.

Kan ha begrensede interesser.

Et stort behov for struktur, oversikt og forutsigbarhet. Motstand mot endring i omgivelser og rutiner. Mange har vansker med å planlegge, prioritere og organisere hverdagen.

Sårbar for stress. Stress kan ofte dreie seg om uklarheter og misforståelser, manglende forutsigbarhet eller hypersensitivitet ovenfor enkelte sanseinntrykk.

Selv om studenter med Asperger syndrom har en del felles kjennetegn, så er de samtidig ulike individer. Ikke mulig å legge til rette for et opplegg som passer alle 100 %. Personen det gjelder kan også ta stilling til hvilken hjelp han eller hun ønker, og det er derfor vesentlig at man spør den enkelte.

Hvilke utfordringer har studenter med Asperger Syndrom i studiene?

 Å forstå språkets nyanser kan være utfordrende. Kan gjelde indirekte talemåter, metaforer, ord og uttrykk med billedlig eller dobbelt betydning, samt bruk av ironi.

Tilleggsinformasjonen vi bruker når vi formidler noe, som tonefall, mimikk og pauser, mm . er ofte vanskelig å oppfatte for personer med Asp. Kan være kilde til misforståelser og feiltolkninger.

Hvilke styrker har studenter med Asperger Syndrom?

Har ofte et godt ordforråd og kan ha en meget korrekt talemåte.

Viser gjerne stor interesse for enkelte tema, og de kan ha tilegnet seg imponerende mengde kunnskap innenfor enkelte områder. Stor ressurs innenfor disse feltene.

Andre styrkeområder er ofte nøyaktighet og systematikk, sans for detaljer og utholdenhet (god på rutiner) som blir viktig i høyere utdanning så vel som i arbeidslivet.

I tillegg besitter mange egenskaper som ærlighet, pålitelighet og lojalitet

Gode tips til undervisningen

 

Arbeidsformer

Eksamen

 

 

 

 

 

Tips i praksis:

- Hva kjennetegner personer med denne diagnosen. Husk styrker.

- Gode tips til undervisning

- Gode tips til arbeidsform

- Gode tips til eksamen

NB: Husk en felles bolk hvor vi oppsummerer/samler trådene på "hvordan man kan tilrettelegge for mangfoldet". Her trekker vi inn både undervisning og vurdering (eksamen). Usikkert om den skal stå først eller sist.