Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Engasjer studentene på ulike vis

Uengasjerte studenter som syns at forelesningen er kjedelig

Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom motivasjon og læring. Derfor er det viktig å stimulere studentenes motivasjon. Det finnes mange faktorer som kan påvirke studentenes motivasjon, både det å få de til å fatte interesse for et fag i utgangspunktet og det å opprettholde deres motivasjon over tid.

Motivasjonen forstyrres av alt fra frykt om å ikke mestre til uklare oppgaver eller forventninger om hva studenten skal oppnå i løpet av en aktivitet. Den kan også påvirkes av god gammeldags kjedsomhet. Så hvordan kan man fatte studentenes interesse og forsikre at denne blir opprettholdt gjennom hele semesteret?

Vi vet at det er av stor betydning at studentene forstår meningen og nytteverdien av å lære seg kunnskapen og ferdighetene som hvert enkelt emne forventer. Hvis ikke, vil de ikke bli motivert til å lære. Dette har stor betydning for de fleste studenter, men er av spesielt stor nytteverdi for studenter med Asperger syndrom. Det innebærer at man uttrykker undervisningen og fagstoffets relevans eksplisitt, både knyttet til eksamen og arbeidslivet. Dette forsterkes når det er en sammenheng mellom emnets formål og undervisnings- og vurderingspraksis. Motivasjonen blir også påvirket av den faktiske sammenhengen mellom undervisning og vurdering, og relevansen mellom arbeidsmåtene som benyttes i utdanningen kontra arbeidslivet. Vi vet også at studentene blir mer motiverte når det er tettere samarbeid mellom utdanningsprogram og arbeidslivet gjennom praksisperioder eller samarbeidsprosjekt. Når alle forelesningene foregår på samme forutsigbare måte uten store overraskelser eller morsomme avbrekk kan det oppleves kjedelig. Hvordan ville det påvirket studentenes oppmerksomhet hvis faglærer plutselig hadde hoppet opp på kateteret midt i en setning?

Video: Leif Daniel Houck illustrerer betydningen av å fange studentenes oppmerksomhet når man underviser. Houck er utdannet arkitekt og arbeider som faglærer på NMBU

Selv om de overnevnte eksemplene er ganske universelle for studentene, vil hva som motiverer variere fra student til student.

Studentens grunnleggende motivasjon vil påvirkes av tidligere erfaring og mestring av aktiviteten. Den vil påvirkes av studentens forkunnskaper og til og med studentens personlighetstype. Noen er avhengig av struktur, trygghet og forutsigbarhet, mens andre er mer åpen for å prøve ut nye aktiviteter. Dette henger også mye sammen med selvtillit og tro på at man vil mestre aktiviteten.

Med varierte og fleksible undervisnings- og vurderingsformer opplever flere å bruke sine styrker og flere vil mestre. Dermed er det viktig å gi reelle utfordringer og tilgjengelige ressurser studentene kan benytte for å oppnå læringsmålene. Når studenten får tilbakemeldinger underveis i gjennomføringen av aktiviteter og oppgaver styres fokus til hva man må jobbe videre med, samtidig som innsatsen opprettholdes over tid.

Når de får erfaringer med å mestre får de også flere forventninger og tro til å mestre senere i livet, noe som også vil påvirke motivasjonen på en positiv måte.

Det er også anbefalt å variere arbeidsform mellom det å jobbe selvstendig og gruppearbeid, da man lærer å jobbe på ulike måter. Dette er også effektivt for at studentene skal lære mer om mangfoldet blant sine medstudenter og forstå at måten man selv arbeider på ikke nødvendigvis er den eneste eller beste.

7 tips til hvordan du kan engasjere studentene

  • Sørg for at det alltid er en sammenheng mellom emnebeskrivelsene, undervisningsmetode, vurderingsmetode og oppnådd læring.
  • Uttrykk formålet med ulike aktiviteter eksplisitt, og bruk gjerne emnebeskrivelsen aktivt underveis i semesteret.
  • Uttrykk fagets nytteverdi og relevans eksplisitt, gjerne gjennom konkrete eksempler.
  • Tilby oppgaver med ulike vanskelighetsgrader slik at studentene kan velge utfordringer som er verken for lette eller vanskelige.
  • Gi tilbakemeldinger i løpet av semesteret og varier gjerne hvordan tilbakemeldingene blir gitt. Du kan veksle på å gi de innspill skriftlig og muntlig og la medstudenter evaluere hverandre.
  • Skap fellesskap mellom studentene gjennom å oppfordre til samarbeid med medstudenter, med relevante bedrifter eller fagmiljø på instituttet. Samarbeidsprosjekt på tvers av fag kan være spesielt hensiktsmessig for forståelsen av relevans og innsatsen studenten legger ned i arbeidet.
  • Involver studentene i utviklingen av faget gjennom spørreundersøkelser.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva gjør du for å få studentene interesserte i ditt fag?
  2. Hvilke forslag som er nevnt her vil du forsøke å benytte i din undervisning og vurderingspraksis med en gang?
  3. I hvilke sammenhenger er det hensiktsmessig å gi studentene valgalternativer i fag du underviser i? Hvordan vil du gå frem for å tilby dette?