Formgitt for alle

Det fysiske grunnlaget for læring

Ikon for bygg og uteområder

Utforming av bygninger og uteområder er grunnlaget for god læring for alle studenter. For at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle er det en forutsetning at bygninger og uteområder er formet på en slik måte at alle kan bruke dem. I tillegg sikrer god planlegging og gjennomføring effektiv økonomi og kvalitet. Universell utforming er slik et viktig prinsipp for alle studenteres læringsmiljø. Hvordan kan dette gjøres?

Et universelt utformet camps
Bygninger og uteområder må være tilgjengelig for mangfoldet i studentmassen, og til dette finnes gode standarder. For at det skal være universelt utformet, må i tillegg utformingen støtte opp under bruken av arealene, slik at arealer fremmer inkluderende læringsaktiviteter. Dette gjelder både formelle og uformelle læringsarenaer. Fleksibilitet er en nøkkelverdi og suksesskriterium.